REGULAMINY SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CYFROWYCH

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

OYOY-Craft

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.oyoy-craft.pl, zwanego dalej "Sklepem".
 2. Sklep prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u OYOY-Craft prowadzonego przez Magdalenę Tkaczyk w ramach Programu AIP, zwaną dalej "Administratorem".
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://www.oyoy-craft.pl, e-mail – kontakt@oyoy-craft.pl, telefon 503 113 171, adres korespondencyjny – ul. Figara 16/2, 03-604 Warszawa,
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 1. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL http://www.oyoy-craft.pl

 

§ 2. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.oyoy-craft.pl, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 3. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail oraz co najmniej  imienia.
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 10. Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

 

§ 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu: dekoracje na przyjęcia rękodzieło, dodatki dekoracyjne, dekoracje do pokoju dziecka.
 2. Przedmioty oferowane w Sklepie nie są zabawkami i nie powinny być udostępniane do zabawy szczególnie dzieciom poniżej 3 roku życia ze względu na niebezpieczeństwo zadławienia, ostre elementy, długie wstążki.
 3. Oferowane przedmioty są nowe.
 4. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności portalu, do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach portalu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Sklep ma prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia lub anulowania zamówienia, w szczególności gdy Klient: podał nieprawdziwe dane, dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników lub dopuścił się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe  Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a)        aktywne łącze internetowe,

b)      włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

c)       aktywny adres poczty elektronicznej

 1. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 2. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą. 

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a)      dokładny opisu danego produktu i jego cech;

b)      łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;

c)      dotyczące sposobu i terminu zapłaty;

d)      dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego w podsumowaniu koszyka zakupów po naciśnięciu przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”, w którym Klient podaje następujące dane:

a)       Imię i nazwisko lub nazwa firmy

b)      Adres email

c)       Numer telefonu

d)      NIP (w przypadku firm)

e)      Dane adresowe do wysyłki

 1. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi  w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 3. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
 6. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
 7. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 8. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 9. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) zwykły przelew na nr konta 08114010100000515853003570

b) system płatności elektronicznych dotpay

 1.  Termin  na wykonanie płatności wynosi 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep. Przy braku płatności po tym terminie Sklep może anulować zamówienie.
 2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej. Jest to czas, który upływa od złożenia i opłacenia zamówienia do wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W szczególnych wypadkach i zamówieniach indywidualnych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy klienta indywidualnie.
 4. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost (przesyłka kurierska). Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Dostawa. Sklep nie wysyła towarów poza granice Polski.
 5. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu
 6. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod następującym adresem: https://www.epaka.pl/sledzenie-przesylek
 7. W czasie odbioru przesyłki kurierskiej należy zwrócić szczególną uwagę na stan paczki. Jeżeli występują uszkodzenia, które mogą być przyczyną zniszczenia zawartości (np. uszkodzenia mechaniczne, wgniecenia, rozerwane opakowanie) należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę i w razie potrzeby sporządzić wraz z kurierem protokół reklamacyjny.
 8. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu 2 dni roboczych od daty nadania.
 9. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
 10.  Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru)  uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 11. Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 12. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a)  Imię i nazwisko/firmę,

b)  Adres zamieszkania/siedziby,

c)   Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

d)  Numer zamówienia,

e)  Adres korespondencyjny

 1. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić podczas zamawiania, przed wystawieniem przez sklep paragonu.
 2. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.
 3. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

§ 6.  Reklamacje

 

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar)  ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar)  jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)      nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)      nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)      nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)      została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 1. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres sklep@oyoy-craft.pl  lub listem poleconym na adres ul. Figara 16/2, 03-604 Warszawa  
 2. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 3. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli Klient jest Konsumentem , może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 8. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 9. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5  i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 10. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient  będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL http://oyoy-craft.pl/content/regulaminoraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. dekoracje personalizowane);

d)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)        w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;

j)        zawartej w drodze aukcji publicznej;

k)      o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;

l)        o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (zakup produktów cyfrowych), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił id umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru  pokrywa Klient .
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące  koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w  ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 4. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 
 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 


§ 8. Postanowienia końcowe i opis  możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia

a. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;

b. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;

c. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.;

d. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy..

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

Magdalenę Tkaczyk działającą w ramach StartUp-u Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej [proszę wstawić́ adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

 

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

 

 

Adresat: 

Startup OYOY-Craft

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Ul. Figara 16/2

03-604 Warszawa


e-mail –sklep@oyoy-craft.pl, telefon 503 113 171

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CYFROWYCH  W SKLEPIE INTERNETOWYM OYOY-CRAFT

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z portalu internetowego znajdującego się pod adresem URL http: www.oyoy-craft.pl, zwanego dalej "Portalem".
 2. Portal prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143 adres korespondencyjny: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 (Klatka K4, poziom 1), 03-901 Warszawa, w ramach StartUp-u OYOY-Craft prowadzonego przez Magdalenę Tkaczyk w ramach Programu AIP, (zwaną dalej "Administratorem" lub „Sprzedającym” lub „Usługodawcą”.)
 3. Adres Portalu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.oyoy-craft.pl   e-mail –sklep@oyoy-craft.pl, telefon 503113171 adres korespondencyjny – ul. Figara 16/2 kod pocztowy 03-604 Warszawa,
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Portalu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Korzystanie z Portalu wymaga od użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego Konta poczty elektronicznej email.
 6. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://www.oyoy-craft.pl/content/5-polityka-prywatnosci

 

§ 2. Postanowienie ogólne

 1. Za pośrednictwem Portalu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet dostępu do treści tam zamieszczonych, w tym plików z informacjami (zwanych dalej: „Plikami z grafikami”);
 2. Wraz ze sprzedażą i zakupem Plików z grafikami udzielana jest Licencja (zwana dalej „Licencją”), która określa prawa oraz obowiązki osoby korzystającej z Plików z grafikami (zwanych dalej: „Kupującymi” lub „Klientem” lub „Użytkownikiem” „Usługobiorcą” lub „Licencjobiorcą”).
 3. Twórcą i administratorem Plików z grafikami jest Magdalena Tkaczyk, który działa w ramach Programu Preinkubacji AIP prowadzi Startupu OYOY-Craft.
 4. Licencja na korzystanie z Plików z grafikami zostaje udzielona po ich zakupie przez Usługobiorcę.
 5. Licencja do Plików z grafikami zostaje udzielona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Administrator informuje Klienta, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta natychmiastowe przystąpienie do wykonywania usługi na wyraźne życzenie Klienta przed upływem 14 dni od podpisania niniejszej Umowy skutkuje utratą praw do odstąpienia w przypadku dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, co jest przedmiotem niniejszej Umowy

 

 

§ 3. Zasady dokonywania zakupów z Plików z grafikami

 1. Informacje podane na stronach internetowych Portalu, w tym informacje o zawartości Portalu, nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Portal, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu Plików z grafikami, przedstawia Kupującemu następujące informacje:

a)      dokładny opis Plików z grafikami oraz ich cechy,

b)      łączną cenę za Pliki z grafikami oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia;

c)      dotyczące sposobu i terminu zapłaty za Pliki z grafikami

d)      sposoby i terminy dostarczenia Plików z grafikami.

 1. Dokonanie zakupu Plików z grafikami nie wymaga rejestracji w Portalu przez Kupującego.
 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Portalu po naciśnięciu przycisku – „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W celu otrzymania potwierdzenia zakupu, Kupujący musi poinformować Administratora portalu na jego adres e-mail, o następujących danych:

a)      Imię i nazwisko lub nazwa firmy;

b)      Adres email

c)      Numer telefonu

d)      PESEL lub NIP (w przypadku żądania faktury VAT)

 1. Kupujący składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Portalu, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Wszystkie ceny podawane na stronach Portalu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka.
 3. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Portal przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
 5. Portal może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Portal niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 6. W Portalu dla zakupu Plików z grafikami honorowane są następujące sposoby płatności:

a) system płatności elektronicznych dotpay

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie podmiotów, za pomocą których Klient dokonuje płatności.
 2. Umowę na dostęp do Plików z grafikami uznaje się za zawartą z chwilą: potwierdzenia przyjęcia zamówienia i dokonaniem wpłaty przez Klienta.
 3. Dostępu do Plików z grafikami udziela się po zawarciu umowy.
 4. Administrator zobowiązuje dostarczenia dostępu do Plików z grafikami z chwilą zawarcia umowy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe, czy awaryjne działanie portali płatniczych, bankowych, etc.
 5. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji: związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 6. Inne informacje dotyczące działania Portalu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Portalu, o promocjach Portalu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

§4 Zastrzeżenia prawnoautorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej dot. Plików z grafikami są własnością jej Twórcy i chronione są odpowiednimi przepisami prawa autorskiego.
 2. Usługodawca jest uprawniony z licencji do dostępu do Plików z grafikami, udzielonej przez Twórcę, w zakresie wprowadzania Plików z grafikami do obrotu na zasadach zawartych w postanowieniach niniejszej Licencji.
 3. Wszelkie prawa udzielone na podstawie niniejszej Licencji są nabywane wyłącznie przez Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich Twórcy Plików z grafikami i Usługodawcy. Twórca Plików z grafikami zachowuje na zasadzie wyłączności wszelkie tytuły, prawa autorskie oraz inne prawa.

 

§5 Udzielenie Licencji – postanowienia ogólne

 1. Usługodawca z chwilą zakupu Plików z grafikami udziela Użytkownikowi prawo do ich użytkowania na zasadzie jednej z dwóch Licencji:
  1. „Do użytku osobistego”
  2. „Do użytku komercyjnego”

2.      Na podstawie Licencji „Do użytku osobistego” Usługodawca udziela Użytkownikowi niezbywalne prawo do użytkowania wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika Plików z grafikami, bez prawa do: ich modyfikacji lub jakichkolwiek innych elementów, rozpowszechniania, najmu, dzierżawy ani cesji praw z niniejszej umowy, używania do celów innych niż ich przeznaczenie. Użytkownik ma prawo do nieograniczonego powielania Plików z grafikami (wielokrotny wydruk) jedynie dla własnych potrzeb, w celu działania zgodnego z przeznaczeniem Pliku z grafikami.

 1. Licencja „Do użytku osobistego” jest udzielana na czas nieograniczony.

4.      Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik nie jest uprawniony do:

a)      udzielania sublicencji, sprzedaży, najmu lub użyczenia dostępu do Plików z grafikami lub przeniesienia w inny sposób uprawnień wynikających z Licencji na osobę trzecią;

b)      dystrybuowania dostępu do Plików z grafikami bez pisemnej autoryzacji takiej dystrybucji przez Twórcę lub Usługodawcę;

c)      zwielokrotniania, trwale lub czasowo Plików z grafikami w całości lub w części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie w zakresie wychodzącym poza powszechnie rozumiane pojęcie „użytku osobistego”;

d)      modyfikowania, dokonywania tłumaczeń, przystosowywania Plików z grafikami, zmieniania układu informacji ani wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w ich treści;

e)      tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie Plików z grafikami.

 1. Na podstawie Licencji „Do użytku komercyjnego” Usługodawca udziela Użytkownikowi niezbywalne prawo do użytkowania Plików z grafikami, bez prawa do: ich modyfikacji lub jakichkolwiek innych elementów, rozpowszechniania, najmu, dzierżawy ani cesji praw z niniejszej umowy, używania do celów innych niż ich przeznaczenie. Użytkownik ma prawo do:
  1. nieograniczonego powielania Plików z grafikami (wielokrotny wydruk) dla własnych potrzeb, w celu działania zgodnego z przeznaczeniem Pliku z grafikami;
  2. tworzenia prac z wykorzystaniem Plików z grafikami w celach komercyjnych (dalszej odsprzedaży) w nakładzie nie większym niż 100 szt. (np. produkty scrapbookingowe: kartki okolicznościowe, zaproszenia, albumy).
 2. Na podstawie Licencji „Do użytku komercyjnego” Użytkownik nie ma prawa do:
  1. Sprzedaży Plików z grafikami w formie cyfrowej samodzielnie ani jako elementu zestawu/paczki;
  2. Sprzedaży produktów typu T-shirt, tkanina, gdzie projekt z Pliku z grafikami jest powielony 1:1 i nie stanowi elementu dodanego do twórczej pracy Użytkownika.
  3. Licencja „Do użytku komercyjnego” jest udzielana na czas nieograniczony, chyba, że warunki odrębnej umowy pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem stanowią inaczej.
 3. W przypadku chęci zakupu Plików z grafikami do użytku komercyjnego w nakładzie powyżej 100 szt lub na tkaninach, T-shirtach itp. Użytkownik powinien skontaktować się ze Sklepem w celu ustalenia warunków współpracy i podpisania umowy.

 

 

 

§6 Wymagania techniczne

 

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Portalu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a)      aktywne łącze internetowe,

b) Przeglądarka Internt Explorer (11), Firefox (ESR) lub Chrome; dla systemu macOS - Safari 10.0 lub 11.0

c) system operacyjny, pamięć, przestrzeń dyskowa adekwatne do wymagań wybranej przeglądarki (np dla przeglądarki Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/60.0esr/system-requirements/)

 

2.      W celu prawidłowego korzystania z dostępu do Plików z grafikami i niezakłóconego z nich korzystania, stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a)      aktywne łącze internetowe,

b)      Procesor 1.5 GHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej  1 GB,

c)      system operacyjny co najmniej  Windows Server 2008 R2 (64 bit), 2012 (64 bit), 2012 R2 (64 bit), or 2016 (64 bit); Windows 7 SP1 (32 bit and 64 bit); Windows 8 (32 bit and 64 bit); or Windows 10 (32 and 64 bit), macOS v10.12 i wyższe

d) 2.5GB dostępnej przestrzeni dyskowej, 2.75 GB dla systemu macOS

e) Przeglądarka Internt Explorer (11), Firefox (ESR) lub Chrome; dla systemu macOS - Safari 10.0 lub 11.0

f)      Rozdzielczość ekranu 1024x768

 

3.      Portal nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

4.      Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

5.      Witryna internetowa Portalu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1024x768

 

§ 7. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi przez Serwis na rzecz Klienta.
 2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwisu sklep@oyoy-craft.pl lub drogą listu poleconego na adres ul. Figara 16/2 03-604 Warszawa, wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji, dane identyfikujące reklamowaną usługę (np. numer zamówienia, datę transakcji itp.) oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Serwis zawiadomi Klienta za pośrednictwem tej samej metody, za którą Klient zgłosił reklamację oraz również na adres email podany w reklamacji.

 

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL………………… [Office1] Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Wraz dostępem do z Plików z grafikami wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a)      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

d)     według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

e)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

f)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

h)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

i)        w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

j)        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników,

periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)      zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 9. Prawa i Obowiązki Klienta.

 1. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta w Portalu osobom trzecim.
 2. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.
 3. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 4. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@oyoy-craft.pl
 5. W ramach Portalu zabronione jest działanie, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

 

§ 10. Prawa i Obowiązki Administratora.

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub błędy w funkcjonowaniu Portalu nie wynikające z okoliczności, za które on nie odpowiada, w tym zakłócenia prowadzące do utraty danych, informacji, innych treści umieszczonych w Portalu oraz zakłócenia niekorzystnie wpływające na sprzęt komputerowy (zarówno oprogramowanie jak i tzw. hardware) wykorzystywany celem korzystania z Portalu.
 2. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za niemożność (czasową jak i trwałą) korzystania przez Klientów z jakiejkolwiek funkcji Portalu lub usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu nie wynikające z okoliczności, za które on nie odpowiada, które powstają z dokonywania zmian lub ulepszeń w Koncepcji Portalu jak również wynikającą z rezygnacji z określonych funkcji Portalu bądź świadczenia określonych usług drogą elektroniczną. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy będą powiadomieni z odpowiednim uprzedzeniem.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia konta Użytkownika w przypadku:

a)      złamania zasad Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)      podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, Administratora lub Portalu,

c)      podawania nieprawdziwych danych,

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)      treści i informacje przekazywane przez Użytkowników, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność;

b)      działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Użytkownik przekazał kody dostępu do swojego konta w Portalu;

c)      za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Klienta Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,

d)      za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji Portalu.

 

 • 11. Zmiany regulaminu
 1. Aby Klienci mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony na Portalu w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz śledzenie historii jego zmian.
 2. Portal zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.
 3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z zamówieniami złożonymi przez Klienta od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana na Portalu w zakładce „Regulamin” najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany.

 

 

§ 12. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

 http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

 http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

 wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a Portalem;

 powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań

statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym

numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów

Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

 

Załączniki do Regulaminu

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTAPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia

w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy: Magdalenę Tkaczyk działającą w ramach StartUp-u Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą

elektroniczną).

 1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [adres strony internetowej Startu]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

B. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

 

 

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat: Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143,

PORTAL oyoy-craft.pl

ADRES DO KONTAKTU adres internetowy: www.oyoy-craft.pl, email: sklep@oyoy-craft.pl

telefon: 503 113 171

Magdalena Tkaczyk - działający w ramach StartUp-u Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.__